Image Alt

Kings Avenue Mall

📣 DPAM Welcome Giveaway 📣

Η DPAM, το αγαπημένο brand για παιδικά ρούχα & παπούτσια, βρίσκεται πλέον στο Kings Avenue Mall και το γιορτάζουμε με έναν σούπερ διαγωνισμό!

Πέντε (5) τυχεροί κερδίζουν:
✅ Ένα (1) σετ της επιλογής τους από την DPAM (top & bottom)

Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό εδώ !

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ DPAM ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ KINGS AVENUE MALL

 1. Αντικείμενο των Διαγωνισμού.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία GK & FF KIDS FASHION LIMITED, (εφεξής ο «Διοργανωτής»), και έδρα στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη, 41, HAWAII NICOSIA TOWER, Κύπρος με VAT CY10202495O διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου Instagram (εφεξής o «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ αποκλείονται: α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της εταιρείας που παρέχει το δώρο και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) & (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού & όροι συμμετοχής:

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τη Τρίτη 21/11/2023 έως και την Τρίτη 05/12/2023, ώρα 23:59.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο/η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες. Στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού θα πρέπει:

 1. να κάνει follow @dpamgreece και @kingsavenuemall
 2. να κάνει tag 3 φίλους/φίλες του/της στα σχόλια της ανάρτησης (post)

Ο κάθε συμμετέχων χρήστης μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό περισσότερες από μία φορές. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν το Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Ακόμη, έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που περιέχουν σχόλια-απαντήσεις τα οποία αφορούν και σχετίζονται με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση του Διαγωνισμού, δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, δεν προσβάλλουν την τιμή και την αξιοπρέπεια οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, που να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις, δεν προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη του Διοργανωτή ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.

 1. Δώρα.

Στον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές. Το δώρο του διαγωνισμού θα είναι ένα (1) σετ που θα αποτελείται από top και bottom για κάθε νικητή, από την εταιρεία DPAM.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

Οι πέντε (5) νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/12/2022 και θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα μόνο με το Instagram account τους στο Post (δημοσίευση) του Διαγωνισμού και σε Instagram story στο προφίλ @kingsavenuemall, για την διασφάλιση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει τους αναδειχθέντες νικητές μέσω γραπτού μηνύματος, το οποίο θα σταλεί προσωπικά στον καθένα εξ’ αυτών στο inbox τους, με το οποίο οι ίδιοι θα κληθούν να στείλουν, εν συνεχεία, τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας, προκειμένου o Διοργανωτής να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από το Διοργανωτή και την εταιρεία που παρέχει το δώρο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και μετά την παράδοση των δώρων θα καταστρέφονται και θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια από τη βάση δεδομένων του Διοργανωτή. Τυχόν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την διάθεση και την τελική παράδοση του Δώρου βαραίνουν τους νικητές.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος 4 ημερολογιακών ημερών από τότε που θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο inbox της σελίδας του στο Instagram για την ανάδειξή του ως νικητή, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Παράδοση Δώρου

Αναφορικά με την παράδοση των Δώρων στους νικητές, αυτή θα πραγματοποιηθεί από την GK & FF KIDS FASHION LIMITED, μέσω του καταστήματος DPAM στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τα δώρα τους από αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από το κατάστημα, ο νικητής χάνει αυτομάτως το δώρο.

 1. Άρνηση αποδοχής Δώρου

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής περιορίζει την ευθύνη του στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους.

 1. Ευθύνη Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών/νικητριών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτόματα ο Διαγωνισμός και οι καταναλωτές που θα έχουν ήδη συμμετάσχει δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή τη συμμετοχή τους σε αυτόν ή την απευθείας παράδοση του Δώρου σε αυτούς ή οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση του τους παρόντες όρους, τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα προσφερόμενα δώρα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την ολοκλήρωσή του, προβαίνοντας στις απαραίτητες δημοσιεύσεις στη σελίδα του Διαγωνισμού στο Instagram.

https://www.instagram.com/kingsavenuemall/

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα στην οποία έχουν αναρτηθεί (landing page).

Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί η ρητή, πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή των παρόντων Όρων. Όλοι οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ότι είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, ότι η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και ότι με τη συμμετοχή τους σε αυτόν δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια της ως άνω σελίδας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GK & FF KIDS FASHION LIMITED» («Διοργανωτής»).

O Διοργανωτής ή/και η εταιρεία που παρέχει το δώρο, υπό την ιδιότητά της ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, συλλέγουν τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, όνομα χρήστη στο Instagram, φωτογραφία προφίλ στο Instagram για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και νικητές, καθώς και για την κατακύρωση και παράδοση των Δώρων στους νικητές.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στον εν λόγω Διαγωνισμό, στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τoν Διοργανωτή γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η κατά τα ανωτέρω επεξεργασία και χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την διενέργεια του εν λόγω Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή της κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών και την κατακύρωση και παράδοση των Δώρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες διαθέτουν τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή :

α) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

β) Δικαίωμα στη φορητότητα.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή.

γ) Δικαίωμα στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

δ) Δικαίωμα στον περιορισμό διαχείρισης.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν έχουν υποστεί νόμιμη επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα στην άρνηση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

στ) Δικαίωμα παραπόνου στην αρμόδια αρχή.

Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να παραπονεθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

 

Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων αποφασίσει να ασκήσει τα ως άνω υπ’ αριθμό. (γ) έως (ε) δικαιώματά του κατά την διάρκεια διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν και στην λήψη δώρων, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής και λήψης δώρων τυγχάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος.

Για την άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο: (+30) 2169001110 ή να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dpam.gr .

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ή/και στο Instagram.

https://www.instagram.com/dpamgreece/

https://www.facebook.com/dpam.gr

 1. Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα:

https://www.kingsavenuemall.com/

O Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των διαγωνιζομένων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα όπου έχει αναρτηθεί ο Διαγωνισμός με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

 1. Ανωτέρα Βία.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής.